Deze pagina is onderverdeeld in 3 stukken:

1) Algemene voorwaarden

2) Privacy Policy

3) Cookie Policy

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Jeroen Rotty, firma JerrixIT.

Contactgegevens: 

Adres maatschappelijk zetel: Dikkebusseweg 9 GLV, 8900 IEPER

Telefoon: +32 470 596 406

E-mail: info [at] jerrix [dot] be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0641 799 312

Art 1. Toepassing Algemene Voorwaarden
1.1. De algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Jeroen Rotty (JerrixIT), niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever of klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Jeroen Rotty (JerrixIT) te aanvaarden.

Art 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Jeroen Rotty (JerrixIT) zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de veertien dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Jeroen Rotty (JerrixIT), of door betaling van het voorgestelde voorschot die in de offerte wordt vermeldt. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.
2.2 Wanneer door één of andere reden bepaalde onderdelen niet meer beschikbaar zijn tijdens de aankoop wordt de klant verwittigd om een nieuwe keuze te maken zonder reden van schadevergoeding.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling
3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Jeroen Rotty(JerrixIT) zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering
4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Jeroen Rotty (JerrixIT) niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om (digitaal) informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten
5.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30% van het totaalbedrag, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.
5.2 Bij de oplevering dient het resterend saldo te worden betaald van het factuurbedrag.
5.3 Wanneer de geraamde kosten hoger liggen dan 900€ kan worden overgegaan naar tussentijdse facturen, bvb. voorschotfactuur = 30%, tussentijdse factuur = 40%, slotfactuur = 30%.
5.4 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Jeroen Rotty (JerrixIT). Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
5.5 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door de Jeroen Rotty(JerrixIT), is de klant aan een nalatigheidsintrest verschuldigd van 15% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Jeroen Rotty(JerrixIT) zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 6. Klachten ‐ protest van de factuur
6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Jeroen Rotty (JerrixIT) te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid ‐ Algemeen
7.1. Jeroen Rotty (JerrixIT) verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Jeroen Rotty (JerrixIT) zijn middelenverbintenissen. Jeroen Rotty (JerrixIT) is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
7.2. Jeroen Rotty (JerrixIT) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van zijn of zijn aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Jeroen Rotty (JerrixIT) zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Jeroen Rotty (JerrixIT) of een aangestelde.
7.3. De aansprakelijkheid van Jeroen Rotty (JerrixIT) met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Jeroen Rotty (JerrixIT). De totale aansprakelijkheid van Jeroen Rotty (JerrixIT), zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Jeroen Rotty (JerrixIT) werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Jeroen Rotty (JerrixIT) geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software
8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Jeroen Rotty (JerrixIT) ontwikkelde sites.
9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Jeroen Rotty (JerrixIT) gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Jeroen Rotty (JerrixIT) werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Jeroen Rotty (JerrixIT) verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Jeroen Rotty (JerrixIT) of een derde waarmee Jeroen Rotty (JerrixIT) hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Jeroen Rotty (JerrixIT), en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Jeroen Rotty (JerrixIT) te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Jeroen Rotty (JerrixIT) onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Jeroen Rotty (JerrixIT) waarvan hij kennis neemt.

Artikel 10. Hostingdiensten
10.1. Voor de hosting werkt Jeroen Rotty (JerrixIT) samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Deze staat enkel in voor de apparatuur in het datacenter. Het onderhoud van de server, softwarematig, is in beheer van JerrixIT. De hostingpartij (Hetzner Online GmbH) is ISO-gecertificeerd en voldoet aan alle veiligheidsnormen.
10.2. De hostingdiensten worden door Jeroen Rotty (JerrixIT) aan de klant jaarlijks verstrekt, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden uiterlijk één maand voor de vervaldatum van de hosting. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

Artikel 11. Domeinnaam
11.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Jeroen Rotty (JerrixIT), dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Jeroen Rotty (JerrixIT) staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Jeroen Rotty (JerrixIT). Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 12. Onderhoud
12.1. Onder onderhoud wordt verstaan, het up-to-date houden van het technische gedeelte van de website tegen hacking (templates, plugins, …), dit enkel wanneer er nieuwe updates worden uitgebracht door de ontwikkelaars van deze onderdelen. Uiteraard is Jeroen Rotty (JerrixIT), niet aansprakelijk wanneer bepaalde onderdelen niet meer ondersteund of geüpdated worden door de externe ontwikkelaars.
12.2 Deze dienst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengt. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden ten laatste één maand voor de vervaldatum van de hosting. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst
13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Jeroen Rotty (JerrixIT) het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Jeroen Rotty (JerrixIT) verleende diensten betalen, alsook de kosten die Jeroen Rotty (JerrixIT) moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Jeroen Rotty (JerrixIT) nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Jeroen Rotty (JerrixIT). Bovendien behoudt Jeroen Rotty (JerrixIT) het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijs bevat dat zijn werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om zijn eventuele tekortkomingen te verhelpen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht
14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens
15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Jeroen Rotty (JerrixIT), heeft Jeroen Rotty (JerrixIT) de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Jeroen Rotty (JerrixIT) persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Update: zie ook het stuk Privacybeleid voor de nieuwe GDPR wetgeving onderaan deze pagina.

Artikel 16. Referentie
16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Jeroen Rotty (JerrixIT) voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Jeroen Rotty (JerrixIT). Onderaan de ontwikkelde website staat tevens ook een vermelding van JerrixIT.

Artikel 17. Overmacht
17.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Jeroen Rotty (JerrixIT) geen controle heeft, bevrijden Jeroen Rotty (JerrixIT), voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van zijn verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 18. Nietigheid
18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Jeroen Rotty (JerrixIT) en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Jeroen Rotty (JerrixIT). Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Ieper.

Artikel 20. De creatie van onderscheidingstekens
20.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.
20.2. We willen er u wel op wijzen dat Jeroen Rotty (JerrixIT) niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.
20.3. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.
20.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.

Privacy

JerrixIT verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid, kunt u terecht bij Jeroen Rotty op info [at] jerrix [dot] be of via deze contactpagina

Verwerkingsdoeleinden

JerrixIT verzamelt en verwerkt enkel de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen en facturatie. Deze gegevens worden nooit doorgegeven en zijn enkel voor eigen beheer.

Rechtsgrond van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, of noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting(boekhouding).

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerkt Jerrix.be?

  • Statistieken van de website gebruikers via Google Analytics. Zie stuk ‘Cookies’.
  • De ingevulde gegevens via contactformulieren op deze website. Deze worden bewaard in de database van de website en worden doorgemaild naar info [at] jerrix.be. De gegevens worden éénmaal per jaar verwijderd uit de online database.

 

Cookies

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van de cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.